Jak wykorzystać resztki wina?

Jak wykorzystać resztki wina? To już ostatni artykuł z serii Napoje pisany wspólnie z Justyną Markowską z Fabryki Zdrowia. Mam nadzieję, że nasze sposoby na wykorzystanie napojów przypadły Ci do gustu i już nie możesz się doczekać kolejnych wpisów. Dzisiaj będzie trochę praktycznych rad, jak wykorzystać resztki wina. Często wylewa się resztki wina, zamiast go […]

herbata | niemarnuje.pl

Cykl „Dru­gie życie żyw­no­ści – HERBATA”

Cykl „Dru­gie życie żyw­no­ści – pomy­sły na wyko­rzy­sta­nie pro­duk­tów, o któ­rych nie mia­łaś poję­cia” HER­BATA Drugi arty­kuł z cyklu pisa­nego wraz z Justyną z Bloga Fabryka Zdro­wia by Justyna Mar­kow­ska, tym razem bie­rzemy pod lupę her­batę. Her­bata ma swoje miej­sce w każ­dym Pol­skim domu, jeste­śmy trze­cim kra­jem w Euro­pie pod wzglę­dem ilo­ści wypi­ja­nej her­baty – oczy­wi­ście prym wiodą Bry­tyj­czycy. Woreczki z her­baty […]