Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod adresem: www.nie–marnuje.pl

SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma: OTTO SOFIIA HLYVA,  ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, NIP: 5273029784 REGON:523743650

 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1. DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

b)osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustaw przyznaje zdolność prawną; -

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT –dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

SKLEP INTERNETOWY- sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.nie-marnuje.pl/

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –adres poczty elektronicznej: biuro@nie-marnuje.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – dwustronne oświadczenie woli zawierane albo zawarte między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA –usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

b)osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustaw przyznaje zdolność prawną; -

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę , świadczenia usług z Sprzedawcą.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

2. POSTANIOWIENIA OGÓLNE

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter

2.2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch czynności przez Usługobiorcę: wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz zatwierdzeniu chęci założenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Załóż konto” Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nie-marnuje.pl

2.3. Formularz Zamówienia – Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych czynność: wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzenie poprzez naciśnięcie pola: „Potwierdzam zakup”. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania

2.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i naciśnięciu pola Akcji. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nie-marnuje.pl

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.3. Regulaminu.

3.2. O ile klient nie zdefiniuje wyboru innej waluty to Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest domyślnie w PLN i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia

3.3.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24

4.1.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.1.4. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi właściciel serwisu Przelewy 24:PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości

4.2. Termin płatności za zamówienie wynosi 2 dni. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska

5.4.2. Odbiór w paczkomacie InPost

5.4.3. Odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego: OTTO SOFIIA HLYVA,  ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa w godzinach 7:00-15:00. Odbiór osobisty możliwy jest w terminie 2 dni od dokonania zakupu. Po tym terminie zamówienie z wybranym odbiorem osobistym zostanie anulowane.

5.5  Wszystkie zamówienia są realizowane w terminie od 1- 7 dni roboczych. Do czasu otrzymania przesyłki należy doliczyć czas dostawy.

 

6.REKLAMACJE

 

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące

odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu

Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: OTTO SOFIIA HLYVA,  ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nie-marnuje.pl

6.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej na adres: OTTO SOFIIA HLYVA,  ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa

7.2.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (Art. 38 pkt 5  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2020.0.287 ), Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (Art. 38 pkt 5  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2020.0.287 )

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2.Zmiana Regulaminu: 

8.2.1.Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  Regulaminu  z  ważnych  przyczyn to  jest:  zmiany przepisów  prawa;  zmiany  sposobów  płatności  i  dostaw -w  zakresie,  w  jakim  te  zmiany  wpływają  na  realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej –Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384  Kodeksu  cywilnego, to  jest Usługobiorca  został  prawidłowo  powiadomiony  o  zmianach  i nie wypowiedział  umowy w  terminie 14  dni kalendarzowych od  dnia  powiadomienia. W  wypadku  gdyby  zmiana Regulaminu  skutkowała  wprowadzeniem  jakichkolwiek  nowych  opłat  lub  podwyższeniem  obecnych  Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

8.2.3. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie powszechnie  obowiązujące  przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze zm oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.